biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

19 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Zakaz konkurencji

Kwestia zakazu konkurencji została uregulowana w art. 101 (1)- 101 (4) k.p.

Zgodnie z treścią art. 101 (1) k.p.: ,, W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym k.p.”.

W treści art. 101 (2) k.p. zawarta została zasada, iż zakaz konkurencji obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy. Sytuacja taka może zaistnieć, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

W/w umowa przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Umowa o zakazie konkurencji oraz umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Jest to zasada wyrażona w treści ar. 101 (4) k.p.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×