biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

19 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Wybrane sposoby nabycia i utraty własności: wyzbycie się własności rzeczy ruchomej przez porzucenie, nabycie własności ruchomej rzeczy niczyjej oraz nabycie własności rzeczy znalezionej, własność rzeczy ruchomych połączonych lub zmieszanych

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej jeśli w zamiarze wyzbycia się tejże własności rzecz porzuci. Zasada ta została wyrażona w treści art. 180 k.c.

Natomiast własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. Posiadanie samoistnie oznacza, iż posiadaczem danej rzeczy jest ta osoba, która nią faktycznie włada jak właściciel.

Możliwość nabycia własności ruchomej rzeczy niczyjej została przewidziana przez ustawodawcę w treści art. 181 k.c.

Istota nabycia własności rzeczy znalezionej została uregulowana w treści art. 187 k.c. W/w przepis stanowi, iż : ,, Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie”.

Nieco inne zasady obowiązują wówczas, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym.

Wówczas, po upływnie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną, jest ona własnością Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o inne rzeczy znalezione- stają się własnością powiatu po upłwie terminu do ich odbioru przez znalazcę. W momencie, kiedy znalazca nabywa własność rzeczy, powiat lub Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Ustawodawca w treści art. 189 k.c. przewidział możliwość, aby rzecz znaleziona stała się przedmiotem współwłasności.  Jeśli rzecz została znaleziona i poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe- rzecz jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych znalazcy i właściciela nieruchomości, na której została znaleziona.

Wyjątek występuje, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym obowiązują w/w zasady- rzecz staje się staje się własnością Skarbu natomiast znalazca ma obowiązek wydać rzecz właściwemu staroście. Własność rzeczy ruchomych połączonych lub zmieszanych została opisana w treści art. 193 k.c. W/w przypadku oraz jeśli przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami- dotychczasowi właściciele stają się współwłaścicielami  rzeczy w całości. Udziały we współwłasności są oznaczana według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych.

Może również zaistnieć sytuacja, gdy jedna z rzeczy połączonych ma znacznie większą wartość niż pozostałe rzeczy, które są mniejszej wartości- wówczas rzeczy mniejszej wartości stają się jej częściami składowymi.  

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×