biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Środki kompensacyjne

Ten rodzaj środków reakcji karnej skupia się na kompensacji, a zatem na naprawieniu szkód wyrządzonych przez sprawcę. W tym przypadku represja schodzi na plan dalszy. Rodzaje środków kompensacyjnych: OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ (46 k.k.) lub NAWIĄZKA (47 k.k.).

Naprawienie szkody- orzeczenie tego środka jest co do zasady fakultatywne, jednak na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej sąd ma obowiązek nałożyć go na sprawcę! – obowiązek ten może dotyczyć całości bądź części szkody/krzywdy. 

Może dotyczyć całości bądź części szkody/krzywdy – orzekając ten środek sąd stosuje przepisy prawa cywilnego (poza przepisami o rencie) → oznacza to po pierwsze, że ta instytucja ma w pełni charakter cywilnoprawny, a po drugie, że obowiązek naprawienia szkody może obejmować zarówno doznaną faktycznie szkodę, jak i utracone przez pokrzywdzonego korzyści

Jeżeli orzeczenie powyższego obowiązku jest znacznie utrudnione – w szczególności gdy nie sposób określić rozmiaru wyrządzonej przez sprawcę szkody – sąd może zamiast tego orzec nawiązkę w wysokości do 200 000 zł na rzecz pokrzywdzonego. W razie śmierci pokrzywdzonego w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa sąd może orzec nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Fakt orzeczenia tego środka kompensacyjnego nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia przez pokrzywdzonego w drodze postępowania cywilnego!! Nawiązka to środek kompensacyjny polegający na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanego w wyroku podmiotu.

Co do zasady nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 000 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Poza wskazanymi poniżej podstawami z art. 47 k.k. podstawy prawne orzekania nawiązki znaleźć można również w przepisach szczególnych (np. 46 § 2, 212 § 3, 216 § 4 k.k.)

a) nawiązka wobec sprawcy umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo innego przestępstwa umyślnego, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (fakultatywna)

b) nawiązka wobec sprawcy przestępstwa przeciwko środowisku na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fakultatywna)

c) nawiązka wobec sprawcy przestępstwa spowodowania katastrofy komunikacyjnej lub niebezpieczeństwa takiej katastrofy albo wypadku komunikacyjnego,, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, na rzecz pokrzywdzonego albo na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu (obligatoryjna)

Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×