biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

31 stycznia 2024 Gabriela Kotuła

Mediacja

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, stara się załagodzić powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia, które zadowala obie strony.

Każda mediacja sądowa jak i poza sądowa charakteryzuje się dobrowolnością. Na każdym etapie postępowania sądowego strony mają prawo do wnioskowania o rozpoczęcie mediacji sądowej. Mediacją zajmuje się mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzona przez prezesów sądów okręgowych.

Cechami mediacji są także:

 • bezstronność- strony mediacji mają równe prawa, co za ten idzie powinny być traktowane w taki sam sposób; poufność- przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą;
 • neutralność-  mediator jest osobą neutralną w stosunku do stron, powinien pomóc znaleźć stronom jak najkorzystniejsze dla nich rozwiązania, nie zaś forsować własne racje;
 • akceptowalność- strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

W ramach mediacji sądowej mogą być prowadzone mediacje:

 • w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • w sprawach gospodarczych;
 • we wszystkich sprawach cywilnych w których dopuszczalne jest zawarcie ugody;
 • w sprawach karnych o wykroczenie oraz z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Zarówno w mediacji sądowej oraz pozasądowej ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem, zaś ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym w sprawie na podstawie, którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Mediatorem może być w sprawach cywilnych (w tym też gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy) każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku.

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła 26 lat;
 • zna język polski w mowie i piśmie;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 26 lat;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

Wśród korzyści płynących z mediacji w pierwszej kolejność warto wymienić, to iż  w czasie jej trwania strony mogą próbować wspólnie wypracować rozwiązanie, które zostaje zaakceptowane przez każdą ze stron. Pozwala także na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czyli w roli powoda czy pozwanego, mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.

#mediacja

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×