biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

19 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Kwalifikacje zawodowe pracowników

Tematyka kwalifikacji zawodowych pracowników została uregulowana w art.102- 103 (6) k.p.

Zgodnie z art. 102 k.p.: ,, Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art 77(1) -77(3) , w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych”.

Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych została umieszczona w treści art. 103 (1) § k.p. Termin ten rozumiany jest jako zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracownika. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych następujące z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracownikowi, z racji podnoszenia kwalifikacji, przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Co istotne, Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Regulacje te zostały zawarte w treści art. 103 (1) k.p.

Wymiar urlopu szkoleniowego został wymieniony w treści art. 103 (2) k.p. Wymiar urlopu szkoleniowego przysługuje w następującym wymiarze:

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Należy również podkreślić, iż pracownikowi udziela się urlopu szkoleniowego w tych dniach, które są dniami pracy dla pracownika oraz zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Zgodnie z treścią art. 103 (4) k.p.: ,, Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie”.

W/w umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy omawianego rozdziału k.p. Wymóg zawarcia w/w umowy z pracownikiem nie obowiązuje w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru zobowiązywać pracownika do  pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

który  pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w /w umowie nie dłuższym niż 3 lata;

albo który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94 (3) k.p.

lub który w w/w okresie rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 albo 94 (3) k.p

W w/w przypadkach pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na opisywany cel w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×